Objavljeno: 12. 01. 2022 - 9:13
Sve što trebate znati o paušalnom obrtu

Što je paušalni obrt?


Paušalni je obrt kao i svaki drugi obrt, ali s paušalnim načinom oporezivanja. Najveća prednost paušalnog obrta su mala davanja prema državi i minimalna papirologija.

 

 

 

Paušalno oporezivanje znači da: 

 • unaprijed plaćate porez državi ovisno o primitku kojeg ostvarite,
 • dostupno je samo obrtnicima,
 • plaćate porez na dohodak paušalno po stopi od 10% uvećano za prirez,
 • manji obvezni doprinosi,
 • mogućnost samostalnog vođenja poslovnih knjiga
 • obrtnik ne mora voditi brigu o troškovima,
 • ako obrt nema zaposlenih radnika, obrtnik tada vodi samo evidenciju o prometu (obrazac KPR) te predaje obrazac PO-SD istekom godine

Koraci za otvaranje paušalnog obrta


1. ODABIR NAZIVA, DJELATNOSTI I SJEDIŠTA OBRTA

 •     Naziv i djelatnost obrta određuje obrtnik.
 •     Djelatnost se određuje prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)
 •     Ako se obrt obavlja na više različitih lokacija, tada je sjedište u jednom od mjesta koje odredi obrtnik.
 •     Ako obrtniku za obavljanje obrta nije potreban prostor, tada je sjedište njegova adresa prebivališta odnosno boravišta

2. PRIJAVA U OBRTNI REGISTAR

 • Obrt se može registrirati u nadležnom uredu ili putem aplikacije e-građani. Za prijavu je potreban OR obrazac te osobna iskaznica. 

3. IZRADA PEČATA

 • Za prijavu obrta, izrada pečata koji sadržava naziv obrta i adresu više nije nužna već opcionalna.

4. OTVARANJE ŽIRORAČUNA U BANCI 

 • Za otvaranje žiroračuna potrebni su: osobna iskaznica, rješenje o upisu obrta u Obrtni registar, obrtnica i pečat (ako ga imate) 

5. PRIJAVA NA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 •  Potrebno predati 2 obrasca (tiskanica M – 11 i tiskanica M – 1P) te presliku rješenja o početku poslovanja obrta.
 • Upis na zdravstveno osiguranje automatizmom će se izvršiti prilikom prijave na mirovinsko osiguranje. 

6. PRIJAVA U POREZNOJ UPRAVI 

 • Prijavu obrta u Poreznoj upravi potrebno je izvršiti u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.
 • Obrtnik je dužan predati RPO obrazac.
 • Na navedenom obrascu potrebno je odabrati mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka

7. KOMORSKI DOPRINOS 

 • U prvoj godini poslovanja obrtnici su oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa.

8. VOĐENJE EVIDENCIJE (Vlasnici paušalnog obrta dužni su voditi i imati):

 • Knjigu prometa (KPR) – evidencija izdanih i naplaćenih računa
 • PO-SD obrazac
 •  Odluku o visini blagajničkog maksimuma – obrtnik njome određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta
 • Interni akt o fiskalizaciji – njime se donosi odluka o pravilima sljednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima.
 • Evidenciju radnog vremena, obračunske liste za plaće i JOPPD obrazac (ukoliko ima zaposlenih).

9. OBAVEZNI POREZI I DOPRINOSI

 •  Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno. Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Tko može otvoriti paušalni obrt ? Uvjeti za paušalne obrtnike

Paušalni obrt može otvoriti fizička osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 1. Primici joj ne smiju biti veći od 300.000 kuna
 2. Ne smije biti u sustavu PDV-a

Ako obrtnik ostvari veće primitke od propisanih, odnosno ako tijekom poreznog razdoblja prestanu postojati uvjeti za plaćanje paušalnog poreza na dohodak, Porezna uprava ukinut će doneseno rješenje o plaćanju paušalnog poreza. Obrtnik o tome treba obavijestiti nadležnu ispostavu PU prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu, podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a odnosno obrazac P-PDV, najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojemu je obavio isporuke.

        3. Ne smije obavljati poslove koji spadaju pod samostalnu djelatnost


Paušalno oporezivanje prijavljuje se na obrascu RPO koji se dostavlja Poreznoj upravi u roku 8 dana od dana početka obavljanja samostalne djelatnosti ili najkasnije do 15.01. tekuće godine u slučaju prelaska s redovnog oporezivanja na paušalno oporezivanje. Ako obrtnik koji vodi poslovne knjige prelazi na paušalno oporezivanje tada treba dostaviti Poreznoj upravi do 15.01. tekuće godine podatke o prethodnoj godini i to:

 • Pregled knjige primitaka i izdataka (obrazac KPI)
 •  Evidencija o tražbinama i obvezama (obrazac TO)
 • Pri zaključenju poslovnih knjiga potrebno je sve neplaćene izlazne račune pridodati primicima, a sve neplaćene ulazne račune pridodati izdacima, neamortiziranu vrijednost dugotrajne imovine dodati u primitke.

Plaćanje poreza i doprinosa u paušalnom obrtu

Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja (do 31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.) u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.  U  slučaju zakašnjenja uplate doprinosa do 15. u mjesecu, država će obrtniku zaračunati kamate po zakonski propisanoj stopi. Obrtnici doprinose plaćaju zajedno s obračunom plaće.

Obveza svakog poduzetnika je do 15. u mjesecu platiti svoje doprinose za prethodni mjesec.

Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza

Godišnji paušalni dohodak predstavlja godišnju poreznu osnovicu za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza. Ovisno o ostvarenim ukupnim godišnjim primicima, godišnji paušalni porez od 10% na dohodak za samostalnu djelatnost za 2021. godinu utvrđuje se prema pet poreznih razreda:

Godišnji paušalni porez za 2021. (iznosi izraženi u kunama)

Ostvareni ukupni primici  Godišnja porezna osnovica Godišnji paušalni porez na dohodak Mjesečni paušalni porez na dohodak (bez prireza)

Od 0,00 do 85.000,00 

12.750,00 1.275,00 106,25
Od 85.000,00 do 115.000,00 17.250,00 1.725,00  143,75
Od 115.000,00 do 149.500,00 22.425,00 2.242,50  186,88 
Od 149.500,00 do 230.000,00 34.500,00 3.450,00  287,50
Od 230.000,00 do 300.000,00 45.000,00  4.500,00 375,00

Obrtnici paušalisti kojima je to jedino zanimanje obvezni su plaćati doprinose za obvezna osiguranja prema sljedećim stopama:

1. Za mirovinsko osiguranje

 • Samo I. stup – 20% - Obveznici samo I. MIO stupa dužni su u njega uplaćivati 20% od plaće.
 • I. i II. stup – 15% i 5% - obrtnici koji su obeveznici i I. i II. MIO stupa, 15% od plaće uplaćuju u I., a 5% plaće u II. MIO stup.

2. Za osnovno zdravstveno osiguranje – 16,5% 

Osnovica za obračun doprinosa obrtnika koji dohodak utvrđuje u paušalnoj svoti jednaka je umnošku prosječne plaće i koeficijenta 0,4. 1. 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obveza osiguranja u 2022. godini

Samoozaposleni paušalni obrtnik ne isplaćuje si plaću, ali obračunava doprinose na određenu osnovicu.


Plaćanje doprinosa u paušalnom obrtu uz radu

Ako obrtnik uz paušalni obrt, radi i kod drugog poslodavca tada obrt postaje drugi izvor prihoda te se plaćaju i niži iznosi doprinosa. U slučaju kada je paušalni obrtnik zaposlen kod drugog poslodavca, Porezna uprava po isteku godine donosi rješenje o utvrđenim godišnjim doprinosima, koje je obrtnik dužan platiti u roku navedenom u samom rješenju. Rješenje se temelji na ostvarenim primicima u protekloj godini, što se može vidjeti iz PO-SD obrasca i broju mjesecu poslovanja u navedenoj godini.

  Novosti - Sve